Obec Huty

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.03.2019 Záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa www.huty.sk (ďalej len sídlo)na svojom serveri, ďalej poskytovať v dohodnutom rozsahu webhostingové služby s touto prevádzkou súvisiace a povinnosť objednávateľa zaplatiť za zabezpečenie prevádzky a ďalších služieb stanovenú odmenu.
SOP-9-3-2019-SK
294.00 € s DPH Obec Huty Galileo Corporation s.r.o. 19.03.2019
20.03.2019 Záväzok zhotoviteľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa nižšie špecifikované dielo - webové sídlo s prezentáciou www.huty.sk ( ďalej len sídlo ) a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za neho stanovenú cenu. Predmetom zmluvy je tiež dodanie redakčného systému zhotoviteľom objednávateľovi.
SOD-9-3-2019-SK
936.00 € s DPH Obec Huty Galileo Corporation s.r.o. 19.03.2019
20.03.2019 Úprava vzajomných práv a povinnosti strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s prevádzkovou zmluvou pri využívaní služieb.
ZS-7-3-2019-SK
0.00 € s DPH Obec Huty Galileo Corporation s.r.o. 19.03.2019
19.03.2019 Záväzok poskytovateľa bezodplatne poskytnúť nadobúdateľovi na základe žiadosti kvalifikované dôveryhodné služby za podmienok ustanovených touto zmluvou, v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa , ktoré sú pre tieto služby uverejnené na webovom sídle poskytovateľa
0.00 € s DPH Obec Huty Národný bezpečnostný úrad 19.03.2019
12.03.2019 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
600.00 € s DPH Obec Huty Ing. Mária Huštáková 11.03.2019
02.01.2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9920104475
0.00 € s DPH Obec Huty Slovak Telekom,a.s. 02.01.2019
30.11.2018 Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
600.00 € s DPH Obec Huty Ing. Mária Hušťáková 28.11.2018
22.10.2018 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z.z. a zákona č. 526/2010 Z.z.
č. PHZ-OPK1-2018-003
30000.00 € s DPH Obec Huty Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 20.09.2018
13.07.2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov
0.00 € s DPH Obec Huty MADE spol. s.r.o. 10.07.2018
13.06.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinností zmluvných strán pri výkone činnosti zodpovednej osoby a pri zabezpečovaní podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov zo strany Poskytovateľa ako zodpovednej osoby vrátane určenia rozsahu zodpovednosti, ktorú je možné uplatniť vo vzťahu k poskytovateľovi pri zistení , že dohľad nad ochranou osobných údajov spravovaných prevádzkovateľom nebol vykonávaný riadne.
ZO/2018A16836-1
26.40 € s DPH Obec Huty osobnyudaj.sk, s.r.o. 11.06.2018
27.04.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
38 738
3000.00 € s DPH Obec Huty Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.04.2018
26.03.2018 Množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 1/2018
23.76 € s DPH Peter Jendraššák Obec Huty 26.03.2018
01.02.2018 V čl. III. Ujednanie o cene
13.89 € s DPH Obec Huty OZO, a.s., 13.12.2017
31.10.2017 Dohoda o ukončení Zmluvy o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu zo dňa 29.12.2016
0.00 € s DPH Obec Huty Peter Beda 31.10.2017
31.10.2017 Zmluva o zabezpečení zimnej údržby - odhŕňanie snehu uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
22.00 € s DPH Obec Huty Marcel Danielčák 31.10.2017
Zobrazených 1 - 15 z celkových 105.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7